Prawa i obowiązki ucznia

Każdy uczeń uczący się w gimnazjum ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych-jeżeli nie naruszy tym dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności,
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
 7. bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów,
 8. bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności; oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,
 9. powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną,
 10. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie lekcji,
 11. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 12. dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia).

„Konwencja Praw Dziecka”

 

Każdy uczeń uczący się w gimnazjum ma obowiązek:

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum,
 2. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
 3. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom gimnazjum,
 4. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 5. przybywanie punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 6. szanowania i ochrony mienia gimnazjum,
 7. godnego reprezentowania gimnazjum na zewnątrz,
 8. uzupełniania braków wynikających z nieobecności na zajęciach.

„Konwencja Praw Dziecka”

 

Tam możesz szukać pomocy:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu
ul. Żeromskiego 53 
26- 600 Radom  
tel. (48) 362-82-84

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/ 32
00- 450 Warszawa
tel. (22) 583-66-00
fax (22) 583-66-96

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny)
tel. 800- 12-12-12