Koncepcja pracy

Publicznego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu

na lata 2013/14-2016/17

Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie z dnia 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18).
 3. Ustawę – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami).
 4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 5. Statut Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.
 6. Szkolny Program Wychowawczy.
 7. Szkolny Program Profilaktyki.

 

Misja szkoły

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych oraz ich dalszy los. Tworzymy warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów.

Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania a także kształcenia.

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego wobec szkoły.

Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności placówki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Prowadzimy orientację zawodową zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

 

Wizja gimnazjum:

1. SZKOŁA WPROWADZAJĄCA W ŚWIAT NAUKI

 • zapewnia wysoki poziom kształcenia;
 • uczy otwartości na wiedzę;
 • rozwija zainteresowania i zdolności uczniów.

2. SZKOŁA DBAJĄCA O WYCHOWANIE

 • uczy odpowiedzialnośći za siebie i innych;
 • wpaja system wartości uniwersalnych;
 • kształtuje postawy patriotyczne;
 • przygotowuje do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

3. SZKOŁA PRZYGOTOWUJĄCA DO ŻYCIA

 • kształtuje umiejętności interpersonalne;
 • uczy samodzielności i kreatywności;
 • przygotowuje do współżycia i współdziałania w grupie;
 • pomaga w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych.

4. SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA

 • eliminuje agresję i zachowania patologiczne;
 • wprowadza atmosferę wzajemnej życzliwości;
 • zapewnia opiekę psychologiczno–pedagogiczną.

5. SZKOŁA OTWARTA

 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi działalność szkoły;
 • promuje swoją działalność w środowisku.

6. SZKOŁA REALIZUJĄCA MARZENIA

 • ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;
 • umożliwia dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni i obiektów sportowych;
 • pomaga uczniom odnosić sukcesy.

 

Model absolwenta

Absolwent Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu:

 • prezentuje patriotyczną i obywatelską postawę
 • w swoim postępowaniu dąży do prawdy, przestrzega prawa, jest uczciwy, kulturalny, obowiązkowy, ciekawy świata
 • umie stale się uczyć i doskonalić, rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myśli, umie skutecznie się porozumiewać, planować swoją pracę i ją organizować
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania, selekcjonowania informacji
 • posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi zarówno w mowie jak i w piśmie
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów, jest zdolny do dokonywania właściwych wyborów
 • zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, jest otwarty na polskie i światowe wartości kultury
 • jest wrażliwy na potrzeby innych, udziela się w pracach społecznych, jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych, jest aktywny, promuje zdrowy styl życia
 • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska
 • posiada umiejętność biegłego czytania i komunikowania się w języku ojczystym
 • umie pracować w zespole
 • posiada umiejętność myślenia naukowego i matematycznego
 • rozumie i refleksyjnie przetwarza teksty

Cechy te staramy się osiągnąć poprzez kształtowanie umiejętności:

 • rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów;
 • komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych;
 • myślenia matematycznego i naukowego;
 • obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
 • wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • planowania i organizowania własnej nauki;
 • pracy zespołowej.

 

Szczegółowa koncepcja pracy w oparciu o obszary:

I - dydaktyka

Cel – uzyskanie możliwie najwyższej efektywności nauczania

OBSZAR ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ

program nauczania

- szkolny zestaw programów nauczania jest zgodny z prawem oświatowym

- programy nauczania są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów

- tworzenie klas o profilu sportowym

- analiza i weryfikacja szkolnego zestawu programów nauczania

- gromadzenie i analiza informacji na temat możliwości oraz potrzeb uczniów

- analiza wymagań programowych stawianych uczniom gimnazjów zgodnie z wprowadzoną reformą

- systematycznie monitorujemy realizację zadań wynikających z podstawy programowej

- zorganizowanie klasy sportowej

organizacja procesu kształcenia

- realizacja obowiązkowych treści programowych z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań uczniów

- organizacja procesu kształcenia jest zgodna z przepisami prawa

- szkoła tworzy dla uczniów ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami możliwości kompensowania i wyrównywania różnic przez organizowanie dodatkowych zajęć

- szkoła wspiera uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań zdolności poprzez tworzenie kół zainteresowań

- w planowaniu procesu kształcenia uczestniczą przedstawiciele nauczycieli uczniów i rodziców

- proces kształcenia podlega modyfikacji w zależności od wyników egzaminu gimnazjalnego i wyników klasyfikacji

- szkoła uczy współdziałania w ramach tworzenia projektów edukacyjnych

- wykorzystuje się nowoczesne formy edukacyjne (multimedia)

- analiza orzeczeń i opinii PPP, dla uczniów ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami

- zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów dla uczniów mających trudności w nauce

- pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych oraz przygotowaniach do sprawdzianów

- zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów uzdolnionych w ramach kół przedmiotowych

- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, lokalnych i ogólnokrajowych

- dodatkowe zajęcia z języków obcych

- udział uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, miejskim, powiatowym, wojewódzkim i krajowym

- konsultacje w planowaniu procesu kształcenia

- analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

- analiza wyników klasyfikacji

- bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne pracownie z nowoczesnym sprzętem multimedialnym

- biblioteka z bogatym księgozbiorem lektur gimnazjalnych, filmów edukacyjnych oraz z aktualnymi publikacjami popularnonaukowymi

- Centrum Informacji Multimedialnej dostępne dla uczniów i rodziców

- swobodny dostęp do Internetu przez WiFi

przebieg procesu kształcenia

- uczniowie i rodzice znają zasady oceniania oraz wymagania edukacyjne obowiązujące w szkole

- nauczyciele oceniają osiągnięty przez uczniów poziom wiedzy i umiejętności zgodnie ze szkolnym systemem oceniania

- uczniowie i rodzice są na bieżąco informowani o osiągnięciach i niepowodzeniach edukacyjnych

- zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi dotyczącymi poszczególnych przedmiotów oraz szkolnym systemem oceniania

- bieżący przepływ informacji na temat osiągnięć i niepowodzeń uczniów

efekty kształcenia

- osiąganie wysokich wyników nauczania, osiąganie wysokiej liczby punktów na egzaminie gimnazjalnym

- absolwent gimnazjum jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych

- umie się posługiwać nowoczesnymi technologiami multimedialnymi

- przeprowadzanie testów kompetencji w klasach pierwszych w celu zdiagnozowania poziomu wiedzy i w celu nadrobienia braków

- analiza próbnego i końcowego egzaminu gimnazjalnego z poszczególnych przedmiotów 

- analiza egzaminów zewnętrznych pod kątem EWD

- wdrażanie wniosków w celu poprawy jakości kształcenia

- przeprowadzanie badań z poszczególnych przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrekcję gimnazjum oraz analiza ich wyników

- uczeń posługuje się nowoczesnymi środkami multimedialnymi

- uzyskiwanie informacji o losach absolwentów

rozwijanie zainteresowań uczniów

- szkoła rozpoznaje oczekiwania uczniów

- szkoła dostosowuje swoją ofertę edukacyjną, uwzględniając oczekiwania edukacyjne uczniów

- udział w projektach unijnych

- wyjazdy edukacyjne

- chór szkolny, zespół wokalny oraz zajęcia z dykcji i emisji głosu

- zajęcia teatralne, udział przeglądach teatralnych i konkursach recytatorskich

- liczne wyjazdy, wyjścia na wystawy plastyczne oraz praca w plenerze

- wjazdy do teatru, opery i kina

 

II - opieka i wychowanie

Cel – młodzież wychowywana jest zgodnie z wartościami opartymi na Programie Wychowawczym oraz Profilaktycznym

OBSZAR ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ

praca wychowawcza

- plany wychowawcze klas i tematyka godzin wychowawczych są spójne ze szkolnym programem wychowawczym

- tematyka godzin wychowawczych uwzględnia zagadnienia z zakresu zagrożeń społecznych, przeciwdziałanie patologii i przemocy

- zaznajomienie uczniów z obowiązującymi prawami i obowiązkami ucznia

- przestrzegane są prawa i obowiązki uczniów oraz prawa dziecka

- młodzież wychowana jest w duchu patriotycznym i poszanowania dla wartości ogólnoludzkich

- nabywanie szacunku dla tradycji szkolnej

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

- rozwijanie szacunku do symboli narodowych

- angażowanie uczniów w działanie na rzecz szkoły, środowiska naturalnego i organizmów żywych

- wspieranie rodziców w wychowaniu

- dążenie do zwiększania motywacji uczniów i uczenie odpowiedzialności za własny rozwój

- orientacja zawodowa

- analiza i modyfikacja programu wychowawczego

- analiza i modyfikacja tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy i planów wychowawczych

- uświadomienie uczniom praw i obowiązków

- obchody Dnia Patrona

- obchody rocznic ważnych wydarzeń historycznych

- praca Samorządu Szkolnego (plan działania)

- organizacja akcji charytatywnych oraz systematyczne działania wolontariatu

- akcje typu Sprzątania Świata, Dzień Ziemi

- prelekcje przygotowywane przez pedagoga szkolnego na zebrania z rodzicami

- propagowanie i premiowanie pomocy koleżeńskiej

- pedagogizacja rodziców na temat motywowania do nauki

- modyfikacja systemu nagradzania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie

profilaktyka

- plany wychowawcze klas oraz tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy są spójne z programem profilaktycznym

- kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia

- kształtowanie postaw wolnych od nałogów

- współpraca z policją

- podejmowanie działań na rzecz spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów

- szkoła podejmuje profilaktyczne działania antydyskryminacyjne

- analiza i modyfikacja programu profilaktycznego

- udział w zawodach zgodnie z kalendarzem imprez sportowych

- systematyczne wyjazdy na basen w Kozienicach, bezpłatna nauka pływania

- organizacja Dnia Dziecka (imprezy sportowe)

- pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat szkodliwości zażywania alkoholu, narkotyków, palenia papierosów dla zdrowia i życia człowieka, organizacja dnia bez papierosa

- organizacja uroczystości patriotycznych

- współpraca z policją

- organizowanie pogadanek profilaktycznych prowadzonych przez policję

- systematyczne monitorowanie przez wychowawców spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego

opieka

- szkoła rozpoznaje potrzeby opiekuńcze uczniów i zapewnia im pomoc, której potrzebują

- stworzenie warunków do tego, aby każdy uczeń miał możliwość osiągania sukcesu na miarę swoich możliwości

- współpraca z organizacjami świadczącymi pomoc socjalną

- szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, zapewniając im właściwą opiekę podczas lekcji, przerw i zajęć realizowanych poza szkołą

- w szkole są opracowane i przestrzegane regulaminy bezpieczeństwa

- budowanie pozytywnego klimatu w szkole

- stała opieka pedagoga szkolnego

- indywidualna pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- pomoc logopedyczna

- współpraca z poradnią psychologiczną

- zapewnienie paczek żywnościowych na święta

- zwolnienie z opłat na ubezpieczenie

- obiady refundowane przez MOPS

- stypendia socjalne wg określonych zasad

- zapewnienie opieki pielęgniarskiej, pomoc w nagłych wypadkach

- monitoring zewnętrzny i wewnętrzny zapewniający bezpieczeństwo uczniom

- dyżury nauczycieli w czasie przerw

- opieka nad dziećmi dojeżdżającymi

- przestrzeganie regulaminów klasopracowni

- zapoznanie z procedurami BHP obowiązującymi w szkole

- budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami

 

III - promocja szkoły

Cel – szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia oraz współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania

OBSZAR ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ

promocja szkoły, integracja ze środowiskiem lokalnym

- Działalność zespołu ds. promocji szkoły

- organizowanie konkursów i zawodów sportowych o charakterze miejskim, powiatowym i wojewódzkim

- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania

- szkoła podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego

- eksponowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i poza nią

- szkoła rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska

- szkoła dostosowuje swoją ofertę edukacyjną uwzględniając oczekiwania edukacyjne środowiska

- dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły

- obecność uczniów klas VI w szkole , spotkania dyrekcji szkoły i przedstawicieli rady pedagogicznej z uczniami klas VI.

- szkoła prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku

- uaktualnianie strony internetowej

- konkursy - Przyjazne Środowisko, ornitologiczny, recytatorski, zawody sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim

- współpraca z policją, sądem, PPP, WTZ, Centrum Regionalnym, Domem Kultury, Szkołą Podstawową w Zwoleniu i innymi instytucjami

- przygotowanie uroczystości na poziomie lokalnym

- artykuły w  lokalnej prasie

- analiza orzeczeń i opinii PPP

- opis działania szkoły w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb (kółka zainteresowań i zajęcia wyrównawcze)

- prowadzenie kroniki szkolnej

- promowanie przez szkołę w środowisku potrzeby uczenia się

- promowanie w środowisku sukcesów odnoszonych przez uczniów

 

IV - współpraca z radą rodziców. Rodzice są partnerami szkoły.

Cel - Rodzice aktywnie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami i uroczystościach szkolnych. Rodzice angażują się w planowanie rozwoju placówki. Nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami w planowaniu dalszego rozwoju uczniów analizując ich uzdolnienia, postępy, osiągnięcia i trudności. Rodzice pomagają w organizacji prowadzonych przez szkołę działań oraz pomagają w prezentacji osiągnięć w lokalnym środowisku. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

OBSZAR ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ

współpraca z radą rodziców

- stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami

- włączanie rodziców do współpracy, wspólne planowanie działań klasowych i szkolnych

- stymulowanie aktywności rodziców

- organizowanie imprez o charakterze środowiskowym

- ustalenie terminów zebrań z rodzicami.

- wyznaczenie terminów dyżurów nauczycieli raz w miesiącu w celu umożliwienia kontaktów rodziców z nauczycielami

- zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania dalszego ich rozwoju

- częste spotkania i wymiana informacji w Radzie Rodziców

- angażowanie rodziców do działań na rzecz klasy i szkoły, do udziału w ewaluacji pracy szkoły

- włączanie rodziców do działań podejmowanych przez szkołę, do udziału w uroczystościach klasowych i szkolnych

- współpraca z rodzicami przebiega w sposób harmonijny ze względu na możliwości komunikacyjne wynikające z funkcjonowania strony internetowej

 

V - działalność samorządu

Cel - Samorząd Uczniowski jest organem szczególnie ważnym w pracy szkoły.

OBSZAR ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ

działaność samorządu

- stworzenie warunków dla rozwoju działalności samorządu szkolnego i klasowego

- powierzenie uczniom określonych zadań i obowiązków wobec klasy i szkoły

- wdrażanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za realizację przyjętych zadań

- współdziałanie z dyrekcją szkoły i innymi organizacjami szkolnymi

- uczniowie podejmują działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

- uczniowie są współodpowiedzialni za atmosferę w szkole, rozwijane są postawy prospołeczne

- uczniowie mają wpływ na rozwój kulturalny szkoły, demokratyzację jej życia, nabywają umiejętności organizatorskie

- uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie

- uczniowie inicjują młodzieżowe grupy wsparcia – pomocy koleżeńskiej

 

VI - zarządzanie i organizowanie pracy szkoły

Cel - Dyrektor i wicedyrektor w szkole sprawuje nadzór pedagogiczny.
Dyrektor prowadzi prawidłową politykę kadrową. 
Szkoła funkcjonuje zgodnie z prawem oświatowym i Statutem. 
W szkole jest prowadzona ewaluacja wewnętrzna, a jej wnioski są brane pod uwagę przy opracowaniu kierunków jej działalności na kolejny rok szkolny. 
Dyrekcja wspiera awans zawodowy nauczycieli. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest dziełem całego zespołu dydaktycznego i odpowiada aktualnym potrzebom. 

OBSZAR ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ

sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczy

- opracowujemy plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny

- prowadzimy ewaluację wewnętrzną z udziałem zespołów nauczycieli

- wykorzystujemy wnioski z nadzoru pedagogicznego do rozwoju gimnazjum i poprawy jego funkcjonowania 

 

Zarządzanie
i organizacja pracy szkoły

- doskonalenie obiegu informacji

 

- tablica ogłoszeń

- księga zarządzeń

- „gazeta świetlna”

- strona internetowa

- informacje ustne

zarządzanie i organizacja pracy szkoły
- prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej szkoły

- właściwe rozpoznawanie potrzeb szkoły

- analiza kosztów eksploatacji

- opracowanie sposobu kontroli wydatków zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

funkcjonuje współpraca w zespołach

- nauczyciele współdziałają poprzez pracę w zespołach przedmiotowych i klasowych

- doskonalimy metody i formy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

- prowadzimy działania wspomagające nowych nauczycieli

- procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy

- wspólne opracowanie planów pracy w zespołach przedmiotowych,  monitorowanie ich realizacji, wdrażanie wniosków z analizy efektów

- przeprowadzenie diagnoz początkowych w poszczególnych zespołach klasowych, ich analiza

- aktywna praca wszystkich nauczycieli w zespołach, podejmowanie współpracy między zespołami, wypracowanie wspólnych wniosków w celu określenia dalszych działań szkoły

- organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności oraz rozwijających zainteresowania uczniów
z optymalnym wykorzystaniem godzin nauczycieli z art. 42 KN

- współpraca z doradcami i edukatorami

- uczestnictwo w różnych zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z potrzebami własnego przedmiotu i podejmowanych działań) oraz potrzebami szkoły

- analizowanie i modyfikowanie w razie potrzeby koncepcji pracy szkoły

- powołanie zespołu

- angażowanie wszystkich nauczycieli w prace zespołów stałych i doraźnych
przestrzeganie prawa oświatowego
- aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym
- monitorowanie spójności dokumentów szkolnych

- bieżące dokonywanie zmian w prawie szkolnym zgodnie ze zmieniającymi się przepisami

- przestrzeganie dyscypliny pracy

uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego

- motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego

- zapoznawanie nauczycieli z procedurami i wymogami kolejnych stopni awansu, wymiana spostrzeżeń

działania podejmowane w ramach WDN

- wdrażanie do świadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń

- udział w radach szkoleniowych

- gromadzenie i udostępnianie materiałów ze szkoleń zewnętrznych

- dzielenie się wiedzą, doskonalenie współpracy stażysta – opiekun

organizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp

- przestrzeganie BHP

- przeprowadzenie próbnej ewakuacji

- zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach

 

VII - baza szkoły

Cel: Zapewnienie uczniom optymalnych warunków kształcenia i wychowania

OBSZAR ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ
szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
- podejmujemy działania wzbogacające wyposażenie gimnazjum

- prowadzimy działania na rzecz poprawy bazy sportowej szkoły

- zakup pomocy naukowych

- wzbogacanie bazy programów edukacyjnych

- dbałość o tereny zielone wokół szkoły

- dokonanie przeglądów związanych z BHP, wykonanie niezbędnych napraw i remontów oraz wymiany sprzętu

- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, audiowizualnego

- uzupełnianie księgozbioru (w zależności od potrzeb) oraz sprzętu sportowego

- wzbogacamy wyposażenie gimnazjum w pomoce dydaktyczne pomagające w realizacji programów nauczania i poszerzeniu oferty zajęć

- współpraca z Radą Rodziców i innymi instytucjami pozaszkolnymi w celu rozwoju placówki

- pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

 

PROCEDURY TWORZENIA I MODYFIKOWANIA
KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

1. Powołanie przez dyrektora zespołu do opracowania projektu Koncepcji Pracy Szkoły.

2. Opracowanie projektu Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2014 – 2017.

3. Przedstawienie projektu do konsultacji:

 • Radzie Pedagogicznej
 • Radzie Rodziców
 • Samorządowi Uczniowskiemu

4. Zatwierdzenie Koncepcji Pracy Szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej

5. Monitorowanie realizacji Koncepcji Pracy Szkoły

6. Zgłaszanie zmian na posiedzeniu Rady Pedagogicznej