Tematy referatów

KLASA I

 • Czy wiedza na temat australopiteka zmieniała się z upływem lat? Porównaj wiadomości zawarte w poniższych źródłach.
 • Na podstawie poniższych fragmentów prac historyków oraz ilustracji opisz życie neandertalczyków.
 • Porównaj informacje na temat malowideł naskalnych.
 • Opisz przebieg rewolucji neolitycznej na podstawie poniższych tekstów i ilustracji, wyjaśnij różnice między tekstami. (2x)
 • Scharakteryzuj plan zabudowy osady Çatal Hüyük oraz życie jej mieszkańców.
 • Poznaj historie budowli megalitycznych mniej sławnych niż Stonehenge i wskaż ich funkcje.
 • Przedstaw etapy rewolucji metalurgicznej.
 • Porównaj opinie historyków na temat pochodzenia Sumerów, przedstaw swoje zdanie.
 • Porównaj informacje o systemie liczenia w Mezopotamii w Twoim podręczniku i innych źródłach, wyjaśnij, skąd korzystał autor podręcznika do klasy I.
 • Po poznaniu podanych źródeł zaprezentuj osiągnięcia króla Babilonii Nabuchodonozora II.
 • Przedstaw poszczególne grupy społeczeństwa egipskiego.
 • Na podstawie poniższych źródeł napisz o bogach egipskich.
 • Przedstaw genezę tworzenia mumii, fazy ich historii w Egipcie, obyczaje z nimi związane oraz współczesne badania.
 • Na podstawie poniższych tekstów i ilustracji określ znaczenie niewoli babilońskiej w historii Żydów.
 • Zestaw ze sobą informacje dotyczące pierwszego cesarza chińskiego, wyciągnij wnioski.
 • Pismo egipskie – geneza, rodzaje, technika pisania.
 • Porównaj różne źródła na temat bogów greckich, opisz silne i słabe strony każdego źródła.
 • Opowiedz o sposobie przedstawiania postaci Achillesa w mitologii greckiej.
 • Opisz przebieg i organizację igrzysk olimpijskich oraz system wartości im towarzyszący.
 • Przedstaw zagadnienia związane z teatrem greckim: organizację sztuk, wygląd miejsca i informacje zawarte w treści dramatów.
 • Opisz ustrój republikański w Rzymie.
 • Przedstaw sytuację gladiatorów i ich zawód.
 • Zaprezentuj przyczyny, przebieg i skutki powstania Spartakusa.
 • Przedstaw postać Juliusza Cezara.

 

KLASA III

 • Określ najważniejsze cechy architektury neoklasycystycznej.
 • Opisz historię wynalazku balonu i sposoby jego upowszechniania w Polsce.
 • Przedstaw reformy Piotra I.
 • Przedstaw sytuację wewnętrzną Rosji za czasów Katarzyny II.
 • Oceń szanse konfederacji dzikowskiej.
 • Spróbuj wyrobić sobie pogląd na temat Stanisława Augusta czytając relacje z pierwszego piętnastolecia jego panowania.
 • Opowiedz o przyczynach i skutkach koliszczyzny.
 • Po przeanalizowaniu źródeł z epoki oraz fragmentów prac historyków sformułuj swoją opinię o Szkole Rycerskiej.
 • Zestaw ze sobą teksty o szkołach Komisji Edukacji Narodowej i zaprezentuj własne wnioski.
 • Opisz cele, przebieg i znaczenie obiadów czwartkowych.
 • W utworach literackich i innych wypowiedziach Ignacego Krasickiego znajdź odniesienia do współczesnej mu Polski.
 • Wykorzystaj podane informacje do zobrazowania problemów społecznych kolonistów tuż przed wybuchem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
 • Opisz okoliczności, w których została zdobyta Bastylia.
 • Przedstaw mechanizm terroru jakobińskiego w 1794 roku.
 • Porównaj opinie historyków na temat bitwy pod Szczekocinami, uwzględnij plan starcia.
 • Opowiedz o ostatnich latach życia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Zestaw opinie na temat Napoleona, przedstaw własną.
 • Zapoznaj się z postaciami najważniejszych polityków obecnych na kongresie wiedeńskim. W jakim stopniu ich osobowości zaważyły na postanowieniach końcowych?
 • Porównaj idee głoszone przez XVIII-wiecznych myślicieli z przemyśleniami XIX-wiecznych liberałów.
 • Wykorzystaj (alfabetycznie ułożone) relacje historyków o powstawaniu związków zawodowych w Anglii, porównaj z podręcznikiem gimnazjalnym, wyjaśnij wszystkie sprzeczności.